Thursday, August 18, 2011

உலகின் முதல் மனிதன் ஆதாமின் மகன் காயீன் மனைவி யார்?
யூத்,கிறித்தவ,இஸ்லாமிய வேதங்களின் படி இறைவன் படைத்த முதல் மனிதர்கள் ஆதம்,அவர் மனைவி ஏவாள். இவர்களுக்கு இரு மகன்கள் காயீன் மற்றும் ஆபேல்.ஆதியாகமம் அவர்களின் கதையை இவ்விதமாக கூறுகிறது.


ஆதியாகமம் 4 அதிகாரம்

1. ஆதாம் தன் மனைவியாகிய ஏவாளை அறிந்தான்; அவள் கர்ப்பவதியாகி, காயீனைப் பெற்று, கர்த்தரால் ஒரு மனுஷனைப் பெற்றேன் என்றாள்.

2. பின்பு அவனுடைய சகோதரனாகிய ஆபேலைப் பெற்றாள்; ஆபேல் ஆடுகளை மேய்க்கிறவனானான், காயீன் நிலத்தைப் பயிரிடுகிறவனானான்.

3. சிலநாள் சென்றபின்பு, காயீன் நிலத்தின் கனிகளைக் கர்த்தருக்குக் காணிக்கையாகக் கொண்டுவந்தான்.

4. ஆபேலும் தன் மந்தையின் தலையீற்றுகளிலும் அவைகளில் கொழுமையானவைகளிலும் சிலவற்றைக் கொண்டுவந்தான். ஆபேலையும் அவன் காணிக்கையையும் கர்த்தர் அங்கிகரித்தார்.

5. காயீனையும் அவன் காணிக்கையையும் அவர் அங்கிகரிக்கவில்லை. அப்பொழுது காயீனுக்கு மிகவும் எரிச்சல் உண்டாகி, அவன் முகநாடி வேறுபட்டது.

6. அப்பொழுது கர்த்தர் காயீனை நோக்கி: உனக்கு ஏன் எரிச்சல் உண்டாயிற்று? உன் முகநாடி ஏன் வேறுபட்டது?

7. நீ நன்மை செய்தால் மேன்மை இல்லையோ? நீ நன்மை செய்யாதிருந்தால் பாவம் வாசற்படியில் படுத்திருக்கும்; அவன் ஆசை உன்னைப் பற்றியிருக்கும், நீ அவனை ஆண்டுகொள்ளுவாய் என்றார்.

8. காயீன் தன் சகோதரனாகிய ஆபேலோடே பேசினான்; அவர்கள் வயல் வெளியில் இருக்கும் சமயத்தில், காயீன் தன் சகோதரனாகிய ஆபேலுக்கு விரோதமாய் எழும்பி, அவனைக் கொலைசெய்தான்.

9. கர்த்தர் காயீனை நோக்கி: உன் சகோதரனாகிய ஆபேல் எங்கே என்றார்; அதற்கு அவன்: நான் அறியேன்; என் சகோதரனுக்கு நான் காவலாளியோ என்றான்.

10. அதற்கு அவர்: என்ன செய்தாய்? உன் சகோதரனுடைய இரத்தத்தின் சத்தம் பூமியிலிருந்து என்னை நோக்கிக் கூப்பிடுகிறது.

11. இப்பொழுது உன் சகோதரனுடைய இரத்தத்தை உன் கையிலே வாங்கிக்கொள்ளத் தன் வாயைத் திறந்த இந்தப் பூமியில் நீ சபிக்கப்பட்டிருப்பாய்.

12. நீ நிலத்தைப் பயிரிடும்போது, அது தன் பலனை இனி உனக்குக் கொடாது; நீ பூமியில் நிலையற்று அலைகிறவனாயிருப்பாய் என்றார்.

13. அப்பொழுது காயீன் கர்த்தரை நோக்கி: எனக்கு இட்ட தண்டனை என்னால் சகிக்கமுடியாது.

14. இன்று என்னை இந்தத் தேசத்திலிருந்து துரத்திவிடுகிறீர்; நான் உமது சமுகத்துக்கு விலகி மறைந்து, பூமியில் நிலையற்று அலைகிறவனாயிருப்பேன்; என்னைக் கண்டுபிடிக்கிறவன் எவனும் என்னைக் கொன்றுபோடுவானே என்றான்.

15. அப்பொழுது கர்த்தர் அவனை நோக்கி: காயீனைக் கொல்லுகிற எவன் மேலும் ஏழு பழி சுமரும் என்று சொல்லி, காயீனைக் கண்டுபிடிக்கிறவன் எவனும் அவனைக் கொன்றுபோடாதபடிக்குக் கர்த்தர் அவன்மேல் ஒரு அடையாளத்தைப் போட்டார்.

16. அப்படியே காயீன் கர்த்தருடைய சந்நிதியைவிட்டுப் புறப்பட்டு, ஏதேனுக்குக் கிழக்கான நோத் என்னும் தேசத்தில் குடியிருந்தான்.

17. காயீன் தன் மனைவியை அறிந்தான்; அவள் கர்ப்பவதியாகி, ஏனோக்கைப் பெற்றாள்; அப்பொழுது அவன் ஒரு பட்டணத்தைக் கட்டி, அந்தப் பட்டணத்துக்குத் தன் குமாரனாகிய ஏனோக்குடைய பேரை இட்டான்.

====================

இதனை படிக்கும், இயல்பாக சிந்திக்கும் யாருக்குமே வரக்கூடிய கேள்வி க்கதை நடப்பதாக சொல்லப்படும் போது உலகில் ஆதம்,ஏவாள் மற்றும் காயீன் மட்டுமே உள்ளனர்,காயீன் வேறு இடத்திற்கு சென்று விடுகிறார், அவர் மனைவி யார்?

இக்கேள்விக்கு விடை காணும் முயற்சியில் இறங்கினோம்.இதற்கு விவிலிய[பைபிள்] தொகுப்பு வரலாறு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.


விவிலிய[பைபிள்] தொகுப்பு வரலாறு 


விவிலியம் ( புனித வேதாகமம், பைபிள்), யூதர் மற்றும் கிறித்தவர்களது புனித நூலாகும். பல தனித்தனி நூல்களை உள்ளடக்கிய விவிலியம் ஒரு நூல்தொகுப்பாக இருப்பதோடு,  கிறித்தவரும் யூதரும் ஏற்றுக்கொள்ளும் விவிலியப் பகுதி கிறித்தவர்களால் பழைய ஏற்பாடு என்று அழைக்கப்படுகிறது. அதை எபிரேய விவிலியம் என்றும் கூறுவர். கிறித்தவரும் யூதரும் விவிலியத்தைக் கடவுள் வெளிப்படுத்திய புனித வாக்கு என நம்புகின்றனர்.

விவிலியமானது பல தனி நூல்களின் தொகுப்பாகும். விவிலியத்தில் அடங்கியிருக்கும் நூல்களில் எவற்றை அதிகாரப்பூர்வமானவை என ஏற்பது என்பது குறித்து கிறிஸ்தவ பிரிவினரான கத்தோலிக்கர், கிழக்கு மரபுவழி திருச்சபையினர், சீர்த்திருத்தர்கள் ஆகியோரிடையே ஒத்த கருத்து கிடையாது. முக்கியமாக யெருசலேமின் இரண்டாவது ஆலயத்துக்குப் பின்னரான காலப்பகுதியின் இணைத் திருமுறை நூல்களை (The Deuterocanonical books) கத்தோலிக்க, கிழக்கு மரபுவழி மற்றும் சில சீர்த்திருத்த திருச்சபைகள் பழைய ஏற்பாட்டின் நூல்களாக ஏற்றுக்கொள்ளும் அதேவேளை பெரும்பாலான சீர்த்திருத்த திருச்சபைகள் இந்நூல்களை அதிகாரப்பூர்வமானவை என்று ஏற்றுக் கொள்வதில்லை. மேலும் இந்நூல்கள் யூத மத விவிலியத்திலும் காணப்படுவதில்லை. இச்சிறு வேறுபாடுகளை தவிர்த்தவிடத்து விவிலியத்தில் வேறு வேற்றுமைகள் இல்லை. மேலும் இணைத் திருமுறை புத்தகங்கள் சேர்க்கப்படுவதாலோ அல்லது அவை நீக்கப்படுவதாலோ கிறிஸ்தவத்தின் அடிப்படைகள் மாற்றமடைவதில்லை.

இதுவும் இல்லாமல் பழங்காலத்தில் பல புத்தகங்கள் புனித்மாக கடைப்பிடிக்கபபட்டன. அவற்றில் சிலவற்றை தொகுத்தே விவிலியம் உருவாக்கப் பட்டது.கிறித்தவம் ரோம பேரரசின் அரசு மதம் ஆனதும் அரசர் கான்ஸ்டன்டைன்[272‍‍ _337கி.பி] அறிஞர்களை கொண்டு தொகுத்த வாட்டிகன் கோடெக்ஸ்,சினக்டிஸ் கோடெக்ஸ என்ற மூலப் பிரதிகளை கொண்டே இப்போதைய விவிலியங்கள் அச்சிட படுகின்றன.


விவிலியத்தில் இடம் பெறாமல் போன புத்தகங்கள் அபொகிரிபா[apocrypha]  என்று அழைக்கப் படுகின்றன.அப்படி ஒரு புத்தகம்தான் ஆதம் ஏவாளின் புத்தகம்.[Book-of-Adam ]இந்த புத்தகங்கள் இணையத்தில் கிடைக்கின்றன.
The Book of Adam and Eve
The 1st Book of Adam & Eve (Revised English)
இப்புத்தகம் ஆதம் ஏவாளின் கதையை கொஞ்சம் விளக்க்ச்மாகவே கூறுகிறது.ஆதம் ஏவாள் முத்லில் பெற்றது இரட்டை குழந்தைகள்.ஆண் குழந்தை காயின் மற்றும் பெண் குழந்தை லுலுவா.

Book1:Chapter 74
The birth of Cain and Luluwa. Why they received those names.

5 And God looked at His maid-servant Eve, and delivered her, and she gave birth to her first-born son, and with him a daughter.

6 Then, Adam rejoiced at Eve’s deliverance, and also over the children she had borne him. And Adam ministered to Eve in the cave, until the end of eight days;when they named the son Cain, and the daughter Luluwa.
7 The meaning of Cain is “hater,” because he hated his sister in their mother’s womb; before they came out of it. Therefore, Adam named him Cain.

8 But Luluwa means “beautiful,” because she was more beautiful than her

ஆதம் ஏவாள் இரண்டாவது பெற்றதும் இரட்டை குழந்தைகள்.ஆண் குழந்தை ஆபேல் மற்றும் பெண் குழந்தை அகிலா.

Book1:Chapter 75

11 When the children were weaned, Eve again conceived, and when her
pregnancy came to term, she gave birth to another son and daughter. They
named the son Abel and the daughter Aklia

சாத்தான் காயின் மனதில் ஆபேல் மீது பொறாமை வர வைத்ததும் கூறபடுகிறது.காயின் விரும்பிய லுலுவாவை ஆபேல் திருமணம் செய்து கொள்ளக் கூடாது என்பதற்காகவே காயீன் ஆபேலை கொலை செய்கிறார்.

Book1:Chapter 76

10 But as to the hard-hearted Cain, Satan came to him by night, showed himself and said to him, “Since Adam and Eve love your brother Abel so much more than they love you, they wish to join him in marriage to your beautiful sister because they love him. However, they wish to join you in marriage to his ugly sister, because they hate you. 1

1 Now before they do that, I am telling you that you should kill your brother. That way your sister will be left for you, and his sister will be cast away.”

12 And Satan departed from him. But the devil remained behind in Cain’s heart, and frequently aspired to kill his brother.


பிறகு காயீனும் லுலுவாவும் வேறு இடத்திற்கு சென்று விடுகின்றனர்.

Book2:Chapter 1

The grief stricken family, Cain marries Luluwa and they move away.

1.When Luluwa heard Cain’s words, she wept and went to call her father and mother, and told them how that Cain had killed his brother Abel.

2 Then they all cried aloud and lifted up their voices, and slapped their faces, and threw dust upon their heads, and rent asunder their garments, and went out and came to the place where Abel was killed.

3 And they found him lying on the earth, killed, and beasts around him; while they wept and cried because of this just one. From his body, by reason of its purity, went out a smell of sweet spices.

4 And Adam carried him, his tears streaming down his face; and went to the Cave of Treasures, where he laid him, and wound him up with sweet spices and myrrh.

5 And Adam and Eve continued by the burial of him in great grief a hundred and forty days. Abel was fifteen and a half years old, and Cain seventeen years and a half.

6 As for Cain, when the mourning for his brother was ended, he took his sister Luluwa and married her, without leave from his father and mother; for they could not keep him from her, by reason of their heavy heart

முடிவுரை

இப்புத்தகம் ஏன் விவிலியத்தில் இடம் பெறவில்லை என்ற விவரம் தெரியவில்லை.நாம் இப்படி கூறலாம்.

1.இப்புத்தகத்தில் முறை தவ‌றிய உறவு கூறபடுவதால் நாகரிகம் கருதி தவிர்க்கப் பட்டு இருக்கலாம்.[ஆனால் பல இப்படிபட்ட‌ கதைகள் இப்போதைய விவிலியத்திலும் உண்டு]

அல்லது

2.ஏதாவது மதவாதி ஆதியாகமத்தின் விடை தெரியாத கேள்விகளுக்கு விடையளிக்க எழுதிய புத்தகம் என்று கண்டு பிடிக்கப் பட்டு இருக்கலாம்..

எனக்கு இரண்டாம் காரணமே சரியாக படுகிறது .


1 comment:

  1. அன்புள்ளம் கொண்டவர்களே,

    அல்லாஹ் எப்படி பரிணாமவியலை அடித்து நொறுக்கியிருக்கிறான் என்று ஒரு பதிவு எழுதியுள்ளேன்

    பரிணாமவியலை அடித்து நொருக்கிய அல்லாஹ்..

    உங்கள் கருத்துக்களை தாருங்கள்

    ReplyDelete